Elérhetőségek| Ajánlatkérés| Hírlevél feliratkozás| Foglalási útmutató| Felhasználási feltételek|

Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai


Berlin
Utazás áttekintő:

Ország:   Németország
Város:   Berlin, Potsdam, Wittenberg

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásA 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

Az akciós ár az 5%  az előfoglalási kedvezményt tartalmazza.

Ez a körutazásunk Kelet-Német­ország középső részének leg­fon­to­sabb látni­valóit mutatja be. A prog­ramban szereplő városok közül 1990 előtt Goslar az NSZK-hoz, az összes többi az NDK-hoz tartozott. Jellemző a terület turisz­tikai fontos­sá­gára, hogy a Német­or­szágban töltött napok minde­gyikére jut olyan város, melynek ne­ve­zetes­sé­gei az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartoznak. Ezen városok a kö­vet­ke­zők: Berlin, Potsdam, Witten­berg, Quedlinburg és Goslar.
A program a német főváros, Berlin, és a szom­szé­dos Potsdam meglá­to­ga­tásával kezdődik. Ez utóbbi városban volt a porosz királyok és a német császárok nyári rezi­den­ciája. Ezt követően Luther városa, Witten­berg érin­té­sével érkezünk meg a Harz-hegység vidé­kére. A Harz Német­ország legé­szakibb közép­hegy­sége, leg­ma­ga­sabb csúcsa több mint 1100 méter magas. Már a közép­korban több nemes­érc­bánya műkö­dött a hegy­ségben, ez a magya­rázata az egykori gaz­dag­ságnak, ami már a késő közép­korban gyö­nyö­rű­szép városok kiala­ku­lá­sához veze­tett a hegység kör­nyé­kén. Stolberg, Wernigerode, Quedlinburg és Goslar meg­te­kin­té­se egyaránt a leg­na­gyobb német­országi város­él­mények közé tartozik.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Pozsony – Brno – Prága – Drezda út­vo­na­lon. Szállás Berlin mellett (3 éj).

 
Kyffhäuser-emlékmű: a mini Harz-hegység éke
 
2. nap: Potsdam

Egész napos program a Berlin melletti Potsdamban, Brandenburg tarto­mány fővá­ro­sában. A belváros mellett talál­ható a hatalmas, közel 300 hektáros Sanssouci Park, ahol a porosz királyok az 1700-as években Európa egyik legnagy­sze­rűbb palo­ta­együt­tesét hozták létre. A számos szép palota közül ki­e­mel­kedik a rokokó stílusú Sanssouci kastély, me­lyet részben maga II. (Nagy) Frigyes király tervezett.
A nap felét ebben a parkban töltjük, a Sanssouci kastélyon kívül még lehe­tő­ség lesz két-három to­váb­bi palota meg­te­kin­té­sé­re is (minde­gyik nagy élmény a maga nemében).
Délután egy viszonylag rövidebb autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés követ­kezik. A belváros egyik kü­lön­le­ges­sége a több mint 130 jelleg­zetes orom­zatos házból álló Holland Negyed.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőkkel meg­lá­to­gat­juk a város szélén, gyönyörű környe­zetben fekvő Cecilienhof kastélyt. Ez volt a hely­színe a II. világ­há­borút Euró­pában lezáró Potsdami Konfe­ren­ciának, ahol a szövet­sé­gesek veze­tői évti­ze­dekre megha­tá­rozták (megpe­csé­telték) Európa sorsát.

3. nap: Berlin

Kirándulás az egyesített Németország fővá­ro­sába, Berlinbe, az egykori porosz fő­vá­ros­ba. Az egész napos autó­bu­szos és gyalogos vá­ros­né­zés során látjuk majd a város leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit. Egy kis ízelítő: a Branden­burgi-kapu (Berlin jelképe), a Reichstag (a német par­la­ment épülete), az Unter den Linden sugárút (Berlin legpo­roszabb utcája), a Holokauszt-emlékmű, a Potsdamer tér szuper­mo­dern épületei, a Gendarmen­markt (Berlin egyik leg­szebb tere), a berlini fal marad­ványai, a Checkpoint Charlie (az egykori határ­át­ke­lő­hely), az Alexander­platz a Vörös város­há­zával és az NDK jelké­pének számító tévé­to­ronnyal, a Berlini dóm, a Múzeum­sziget (meg­lá­to­gat­juk a világ­hírű Pergamon Múze­umot), a Kur­fürsten­damm, a Vilmos császár-emlék­temp­lom stb.
Napközben 1-2 alka­lommal ter­mé­sze­te­sen lesz egy kis sza­bad­idő is rege­ne­rá­lódásra, étke­zésre, vá­sár­lásra.

4. nap: Wittenberg (Luther városa), Kyffhäuser-emlékmű, Stolberg

A délelőtti programunk egy világtör­té­nel­mi je­len­tő­ségű hely, Luther városa, Wittenberg, a refor­máció fővá­rosa. A város­néző séta során látjuk majd a vártemp­lomnak azt a híres kapuját, melynek ajta­jára Luther 1517. október 31-én kiszö­gezte híres téziseit, ami elin­dította a refor­mációt, az egyház­sza­kadást. A közös séta után sza­bad­idő a szépen karban­tartott óvárosban, ezalatt lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnkkel a Luther-ház meg­te­kin­té­sé­re. Ez az egészen érdekes múzeum nemcsak Luther életét, hanem a refor­máció törté­netét is bemu­tatja.
A déli órákban to­vább­uta­zunk a Kyffhäuser-hegy­ségbe (mini Harz-hegységnek is szokták nevezni). A hegység egyik csúcsán talál­ható Német­ország egyik legmo­nu­men­tá­lisabb emlék­műve, a Kyffhäuser- vagy Barbarossa-emlékmű, melyet egy nagy­mé­retű kö­zép­ko­ri várrom közepén építettek fel. Nem­csak az emlékmű és a várma­rad­ványok miatt érdemes idelá­to­gatni, hanem a környező tájra és a Harz-hegységre nyíló pazar pano­ráma miatt is.
Ezt követően leereszkedünk a Kyffhäuser-hegy­ség­ből, és a szom­szé­dos Harz-hegység szép tájain keresztül utazunk a kö­vet­ke­ző szállo­dánk irányába. Útközben megállunk egy sétára egy kis mese­vá­ros­kában, Stolbergben. A szép fekvésű település szinte teljes egészében késő kö­zép­ko­ri favázas házakból áll. Számos utazó feltette már magában a kérdést, hogy látott-e életében ennél bűbá­josabb városkát…
Szállás Quedlinburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Wernigerode, Quedlinburg

Mind Wernigerode, mind Quedlinburg a Harz-hegység északi lábainál fekszik, mindkét tele­pülés elbűvölő óvárossal rendel­kezik sok száz színes favázas házzal, szebbnél szebb terekkel, utcákkal, palo­tákkal, temp­lo­mokkal. Az óvárosok szinte minden pontja képes­lapra kíván­kozik. 
Quedlinburg magyar vonat­kozású érde­kes­sége, hogy 973-ban – a kalan­do­zások után – a nyugatra nyitás látvá­nyos jeleként Géza feje­delem követei itt tárgyaltak elő­ször I. Ottó császárral.
A városnéző séták után lesz szabad program is mindkét városban. Wernigerodéban ezalatt lehe­tő­ség lesz a város fölé magasodó roman­tikus várkas­tély meg­te­kin­té­sé­re, Quedlinburgban pedig meg­néz­zük a román stílus remek­művét, az egykori apát­sági temp­lomot a kincs­tá­rával együtt. Ebben a városban ajánljuk a Favázas Házak Múzeumát is, melyet a város legré­gibb favázas házában rendeztek be.

6. nap: Halberstadt, Goslar

Délelőtt séta az egykori püspöki székvárosban, Halberstadtban. A város fő látni­va­lója a le­nyű­gö­ző Szent István-dóm, az észak-német gótika mester­műve. A dóm kincs­tára sok művé­szet­tör­té­nész szerint a leggaz­da­gabb egyházi kincstár egész Német­országban.
A nap nagyobbik részét Goslarban, a kö­zép­ko­ri német császárok egyik kedvenc váro­sában töltjük. Goslar nagy­mé­retű, fe­lejt­he­tet­lenül szép óváro­sában 1000-nél is több kö­zép­ko­ri és rene­szánsz (nagy­részt favázas) ház talál­ható. A vá­ros­né­zés másik fő attrak­cióját a Kaiserpfalz (a kö­zép­ko­ri császári palota) meg­te­kin­té­se jelenti. Dísz­ter­mében 67 elemből álló falfest­mény­ciklus meséli el a német ural­kodók törté­netét.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő a város egyéni felfe­de­zé­sére. Ez azért is fontos, mert az óvárosban gyakor­la­tilag minden­felé lehet építé­szeti csodákkal találkozni.

7. nap:

Hazautazás a Lipcse – Drezda – Prága – Brno – Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

 

3 éj­sza­ka Berlin kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
3 éj­sza­ka Quedlinburg kör­nyé­kén, a Harz-hegy­ség közelében, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoportok: egy emelt szintű 3 csillagos szállodában.

„B” jelű csoport: egy normál 3 csillagos szállodában.

„C” jelű csoport: egy egyszerűbb, de tiszta 3 csil­la­gos szállodában, melynek azonban kiváló a konyhája.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: